Colofon

U bevindt zich op de website van

Advanzia Bank S.A.
9, Parc d'Activitť Syrdall
L-5365 Munsbach

Luxemburg
Tel 00352-26387575
Fax 00352-26387599
www.advanzia.com

Handelsregister R.C. Luxemburg B109476
Btw-nummer: LU 20992462

Als financiŽle instelling toegelaten door het Luxemburgse Ministerie van FinanciŽn onder nummer 47/05, onderworpen aan het toezicht van de Toezichtscommissie voor de FinanciŽle Sector (CSSF),
110, route d'Arlon
L- 2991 Luxembourg
www.cssf.lu

Wettelijke vertegenwoordigers:
Marc Hentgen
Roland Ludwig
Gregor Sanner


Concept en schermdesign:
CP/COMPARTNER GmbH, Essen

Programmering:
ODESIGN e.K., Recklinghausen

 

Juridische mededelingen
U hebt de website van Advanzia Bank S.A. opgevraagd. De informatie op deze website vormt geen aanbod of uitnodiging. De klant dient zich ervan te vergewissen dat de verwerving van deze producten of diensten is toegelaten in het kader van zijn nationale wetgeving. De op deze website beschreven producten worden vrijblijvend aangeboden. Voor de toegang tot deze producten geldt de voorwaarde dat er geen sprake mag zijn van overtreding van in de woonplaats van de gebruiker geldende voorschriften.

De informatie op de website wordt door Advanzia permanent gecontroleerd en geactualiseerd. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie niet meer actueel is. Daarom kan er geen aansprakelijkheid aanvaard worden of garantie gegeven worden voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de weergegeven informatie. Hetzelfde geldt voor alle overige internetpagina's waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks. Advanzia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetpagina's die via een hyperlink bereikt worden. Daarnaast behoudt de bank zich het recht voor de weergegeven informatie te wijzigen of aan te vullen.

De inhoud en structuur van de website van Advanzia zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de verveelvoudiging van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, delen van teksten of beeldmateriaal, is de voorafgaande toestemming van Advanzia vereist.

De bank en haar contentprovider aanvaarden geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor bijzondere schade, indirecte schade, bijkomende schade of gevolgschade die geleden wordt of zou kunnen worden door het gebruik van gegevens of diensten die via de website van de bank geleverd worden.

Fiscale aspecten
Op grond van de Europese wetgeving kan iedere persoon in een lidstaat van de Europese Unie een rekening openen. Het fiscale regime van de woonplaats is van toepassing. Wanneer de juridische situatie dit vereist, moeten de verklaring van opening van de rekening en de totale ontvangen inkomsten van de klant op diens eigen verantwoordelijkheid worden aangegeven bij de bevoegde instanties in zijn woonplaats. De klant dient Advanzia Bank tijdig op de hoogte te stellen van eventuele keuzemogelijkheden met betrekking tot de afwikkeling van zijn fiscale verplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de bronbelasting. Advanzia kan helaas geen rekeningaanvragen in behandeling nemen van Amerikaanse personen of inwoners van de Verenigde Staten, vanwege de specifieke voorschriften die daarvoor gelden.

Persoonsgegevens, privacybescherming, bankgeheim
De gebruiker van deze website verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de bank. Op grond van de Luxemburgse Wet van 2 augustus 2002 inzake de privacybescherming houdt deze verwerking mede in alle bewerkingen op gegevens door middel van geautomatiseerde processen zoals verzameling, registratie, organisatie, opslag, aanpassing of verandering, extractie, opvraging, gebruik, mededeling door middel van doorgifte, verspreiding of andere wijze van beschikbaarstelling, samenvatting of combinatie evenals blokkering, verwijdering of vernietiging. Persoonsgegevens zijn gegevens die tot u als persoon herleidt kunnen worden. Dit betreft onder meer uw naam, adres, telefoonnummer en andere voor de afwikkeling van transacties benodigde gegevens. Gegevens die niet rechtstreeks met u als persoon in verband gebracht kunnen worden behoren hier niet toe. De verwerking van de door de gebruiker opgegeven informatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Advanzia Bank S.A., 9 Parc d'Activitť Syrdall, L- 5365 Munsbach.

Wanneer de persoonsgegevens door de gebruiker verstrekt worden in het kader van de aanvraag van informatie of brochures, maakt de verwerking van deze gegevens het voor Advanzia, de uitsluitende rechthebbende, mogelijk het verzoek of de aanvraag van de gebruiker te verwerken c.q. aanvullende informatie over producten en/of diensten van Advanzia en/of haar partners op een later tijdstip en via een daartoe geschikt medium toe te zenden en waar nodig verdere aanbiedingen te doen. Wanneer de persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt in het kader van een aanvraag van een rekening bij Advanzia, stelt de verwerking van de gegevens Advanzia in staat een beslissing te nemen over de opening van een rekening op naam van de gebruiker dan wel deze te weigeren, en in geval van inwilliging van het verzoek door Advanzia deze rekening te beheren en de rekeninghouder later via geschikte media aanvullende stukken te doen toekomen en de gebruiker per post, telefoon, e-mail of langs andere weg te benaderen.

Er wordt op gewezen dat het doel en de werkwijze van de gegevensverwerking door de bank worden vastgesteld. De verwerking van persoonsgegevens maakt onderdeel uit van het archiveringssysteem van de bank, dat deze in staat stelt de door de gebruiker gewenste diensten te verlenen en aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Behoudens andere aanwijzingen van de klant of waar de mededeling van persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zal de bank geen persoonsgegevens aan derden meedelen.

 

Aard van de verzamelde informatie
1.) Informatie die u aan ons verstrekt: Wij registreren en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of op andere wijze aan ons meedeelt. U kunt ervoor kiezen bepaalde informatie niet aan ons te verstrekken; dit kan wel tot gevolg hebben dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde aanbiedingen. De door u ingevoerde gegevens worden aan ons verzonden op het moment dat u contact met ons zoekt, bv. per e-mail of via een contactformulier, dan wel wanneer u op een knop "opvragen" of een vergelijkbare knop klikt of wanneer u op een andere plaats informatiemateriaal bij ons opvraagt. De tot dat moment ingevoerde persoonsgegevens worden door ons opgeslagen. Let erop dat niet alle gegevens verplicht zijn. U kunt dus voor een groot deel zelf bepalen welke informatie u aan ons toevertrouwt.

2.) Automatisch opgeslagen gegevens: Bepaalde gegevens worden door ons ontvangen en opgeslagen zodra u contact met ons zoekt. Op bepaalde gedeelten van de website maakt Advanzia gebruik van cookies om onze dienstverlening aan u een individueler karakter te geven. In deze cookies wordt informatie opgeslagen over de navigatie van uw computer op onze website (opgevraagde pagina's, gebruikstijden etc.). Cookies worden door de meeste browsers automatisch geaccepteerd; sommige browsers zijn echter geconfigureerd om geen cookies te accepteren of in ieder geval een melding te geven wanneer er een cookie aan u verzonden wordt. Cookies worden ook gebruikt om het succes van reclameactiviteiten te meten. Daarnaast verzamelen en bewaren wij automatisch de gegevens die door uw browser opgegeven worden, zoals IP-adressen. Deze gegevens vormen een basiscomponent van de technologie waarop het internet gebouwd is.

Gebruik en doorgifte van persoonsgegevens en doelbinding
Alle verstrekte persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt - in overeenstemming met de geldende voorschriften ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer - ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst en de bescherming van de redelijke zakelijke belangen van de bank in verband met advisering en dienstverlening aan haar klanten. Advanzia kan haar risico- en veiligheidscriteria aanpassen aan de hand van de verstrekte gegevens. In bepaalde gevallen gebruikt Advanzia uw gegevens - voor zover nodig - voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om nieuwe producten aan u voor te stellen, marktonderzoek te doen of om haar producten beter op de bestaande behoeften toe te snijden.

Ontvanger van de gegevens
1.) De bank zelf en haar outsourcingpartners (gegevensverwerkers in opdracht van de bank), die ingevolge een serviceovereenkomst c.q. onderhoudsovereenkomst verplicht zijn het vertrouwelijk karakter van de gegevens te bewaren en in opdracht en onder toezicht van Advanzia werken

2.) Openbare instanties in geval van wettelijke voorschriften van hogere rang

3.) Instanties waaraan de gegevens mogen worden doorgegeven op grond van door de betrokkene verleende toestemming

Normale termijnen voor het wissen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden gedurende maximaal 3 jaar opgeslagen. In geval van een bestaande klantrelatie worden de gegevens gedurende de genoemde tijd opgeslagen; in geval van een beŽindigde relatie worden de gegevens gedurende de maximaal 3 daaropvolgende jaren opgeslagen. De gegevens worden echter uiterlijk na afloop van de diverse wettelijke bewaartermijnen en verplichtingen gewist. Gegevens waarop deze termijnen niet van toepassing zijn, worden gewist zodra het doel van de opslag vervalt. Uiteraard kunt u op ieder moment eisen dat uw gegevens gewist of geblokkeerd worden. Wij zullen een dergelijk verzoek onmiddellijk inwilligen.

Er wordt op gewezen dat de klant recht heeft op toegang tot en correctie van zijn persoonsgegevens. De bank kan de uitoefening van het toegangsrecht door de gebruiker echter beperken of verplaatsen wanneer een dergelijke maatregel noodzakelijk wordt ter bescherming van de staatsveiligheid, landsverdediging, openbare veiligheid, als voorzorgsmaatregel, in verband met de opsporing, vaststelling en vervolging van strafbare feiten, daaronder begrepen inbreuken op de witwasregelgeving, dan wel andere gerechtelijke procedures in de zin van artikel 8, lid 1, en artikel 17 van de Luxemburgse Wet op de gegevensbescherming van 2 augustus 2002, wezenlijke economische of financiŽle belangen van de staat of de Europese Unie, daaronder begrepen belangen op monetair, budgettair of fiscaal terrein, bescherming van de betrokken persoon of de rechten en vrijheden van derden, mits een dergelijke uitzonderingsmaatregel in overeenstemming is met artikel 28, lid 4, van de Luxemburgse Wet op de gegevensbescherming van 2 augustus 2002, dan wel plaatsvindt op grond van een controlerende, inspecterende of regulerende taak, ook van tijdelijke aard, in het kader van de uitoefening van de staatsmacht in de in de vorige punten beschreven gevallen.

De gebruiker kan te allen tijde om gegronde, legitieme persoonlijke redenen de verwerking van zijn persoonsgegevens weigeren, voor zover deze gegevensverwerking niet uitdrukkelijk verplicht wordt gesteld in de desbetreffende wettelijke voorschriften. In geval van een gegronde weigering mag de bank deze gegevens niet betrekken in haar verwerking van de overige gegevens. Voorts kan de gebruiker desgewenst te allen tijde en kosteloos de verwerking van zijn persoonsgegevens door de bank voor acquisitiedoeleinden verbieden

HomeColofonContact en serviceAlgemene Voorwaarden