Colofon

JURIDISCHE INFORMATIE

U bevindt zich op de website van

Advanzia Bank S.A.
9, rue Gabriel Lippmann
Parc d'Activité Syrdall 2
L-5365 Munsbach
Tel 0800-8802120
Fax 00352-263875 699
www.advanzia.com

 

Handelsregister R.C. Luxemburg B109476
Btw-nummer: LU 20992462


Als financiële instelling toegelaten door het Luxemburgse Ministerie van Financiën onder nummer 47/05,onderworpen aan het toezicht van de Toezichtscommissie van de Financiële Sector (CSSF),
110, route d'Arlon, L-2991 Luxembourg
www.cssf.lu

 

Wettelijke vertegenwoordigers
Marc Hentgen
Roland Ludwig
Gregor Sanner

 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Wij zijn verplicht om deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure van de dienst voor consumentenbemiddeling „Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110 route d’Arlon, L-2991 Luxembourg, (www.cssf.lu)”. Voor de bemiddeling van hun geschillen kunnen consumenten een beroep doen op voornoemde dienst.

 

De Europese Commissie heeft op 

 

Inhoud van de website

Deze website is informatief en is gericht op zowel klanten als niet-klanten van Advanzia Bank.

De informatie op de website wordt door Advanzia Bank permanent gecontroleerd en geactualiseerd. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie niet meer actueel is. Daarom kan er geen aansprakelijkheid aanvaard worden of garantie gegeven worden voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de weergegeven informatie. Hetzelfde geldt voor alle overige internetpagina's waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks. Advanzia Bank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetpagina's die via een hyperlink bereikt worden. Daarnaast behoudt de bank zich het recht voor de weergegeven informatie te wijzigen of aan te vullen.

De inhoud en structuur van de website van Advanzia Bank zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de vermenigvuldiging van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, delen van teksten of beeldmateriaal, is de voorafgaande toestemming van Advanzia Bank vereist.

 

Informatie over gegevensbescherming

Normaliter kunt u de websites van Advanzia Bank bezoeken zonder dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben. Wij vernemen enkel de naam van uw internetserviceprovider, via welke website u bij ons bent terechtgekomen en de pagina's die u op onze website bezoekt. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden in geanonimiseerde vorm door ons verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen opgesteld. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met gegevens over de houders van het pseudoniem.

Hiertoe gebruiken wij op bepaalde delen van de website zogeheten cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen en dat uw browser opslaat. Cookies worden geen deel van uw systeem en kunnen ook geen schade aanrichten. Veel browsers laten cookies reeds toe in de standaardinstelling. Indien u dit niet wilt, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen. Hoe u dit doet, kunt u terugvinden in de informatie van de producent van uw browser. Als u besluit geen cookies te aanvaarden, kan het zijn dat bepaalde delen van ons internetaanbod niet kunnen worden gebruikt. Onze cookies brengen absoluut geen risico op virussen met zich mee en vormen geen bedreiging voor uw gegevensbescherming.

Alle in het kader van de diensten van Advanzia Bank verstrekte of verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst en de bescherming van de redelijke zakelijke belangen van de bank in verband met advisering en dienstverlening aan haar klanten en belangstellenden en de op de vraag afgestemde productontwikkeling, in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor zover wettelijk toegelaten, delen wij informatie over u enkel mee aan de door ons aangestelde dienstverleningsbedrijven, kredietinformatiebureaus en voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en toezichtwettelijke verplichtingen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden.

Persoonsgegevens zijn gegevens die tot u als persoon herleid kunnen worden. Dit betreft onder meer uw naam, adres, telefoonnummer en andere voor de afwikkeling van transacties benodigde gegevens. Gegevens die niet rechtstreeks met u als persoon in verband gebracht kunnen worden behoren hier niet toe.

Door gebruik te maken van de door ons aangeboden diensten, verklaart u dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door de bank. Op grond van de Luxemburgse wet van 2 augustus 2002 inzake de bescherming van persoonsgegevens bij gegevensverwerking omvat deze verwerking alle bewerkingen van gegevens door middel van geautomatiseerde processen zoals verzameling, registratie, organisatie, opslag, aanpassing of verandering, extractie, opvraging, gebruik, mededeling door middel van doorgifte, verspreiding of andere wijze van beschikbaarstelling, samenvatting of combinatie evenals blokkering, verwijdering of vernietiging.

Advanzia Bank verbindt zich ertoe er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden overgedragen. Er wordt aan herinnerd dat het briefgeheim op internet niet is gewaarborgd en dat elke internetgebruiker zelf verantwoordelijk is voor het treffen van gepaste maatregelen om zijn gegevens en/of software te beschermen tegen virussen die mogelijk in omloop zijn op het internet.

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen tijdens de looptijd van de bestaande klantenrelatie. Na beëindiging van de contractuele relatie wordt deze informatie uiterlijk na afloop van de overeenkomstige wettelijke bewaartermijnen en -plichten gewist. Informatie waarop deze termijnen niet van toepassing zijn, wordt gewist zodra het doel van de opslag vervalt.

Wij wijzen u erop dat u recht heeft op informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen, over de ontvangers ervan en over het doel van de gegevensverwerking. Bovendien heeft u recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering. De uitoefening van dit recht kan evenwel worden ingeperkt door Advanzia Bank wanneer rechtmatige belangen overeenkomstig de toepasbare gegevensbeschermingsbepalingen een dergelijke maatregel in de weg staan.

 

ec.europa.eu/consumers/odr een Europees onlinegeschillenbeslechtingsplatform (ODR-platform) opgesteld. Het ODR-platform kan worden gebruikt door een consument voor de buitengerechtelijke beslechting van een geschil op basis van onlineovereenkomsten met een in de EU gevestigde onderneming.

HomeColofonContact en serviceAlgemene Voorwaarden